Regulamin

REGULAMIN SERWISU www.szkoleniaoze.com.pl

Niniejszy Regulamin, jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Usługodawcą świadczącym usługi za pośrednictwem serwisu www.szkoleniaoze.com.pl jest Anna Zaremba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Szkoleniowo-Doradcze Anna Zaremba NIP 6381619046  adresy elektroniczne Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr telefonu +48 500 606 244

Regulamin określa:

I. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

II. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym określa wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

III. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1.1. Usługodawca za pośrednictwem strony www.szkoleniaoze.com.pl

- udostępnia zawartości serwisu www.szkoleniaoze.com.pl w szczególności informacji marketingowych o oferowanych usługach szkoleniowych,

- udostępnia informacje o wydarzeniach branżowych oraz informacji handlowych w postaci newslettera

- określa warunki i zasady rejestracji i korzystania z konta użytkownika serwisu www.szkoleniaoze.com.pl

- przewiduje możliwość zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, którego warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi szkolenia za pośrednictwem serwisu www.szkoleniaoze.com.pl, w tym uprawnienia Uslugobiorcy do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy określaja Regulamin Szkoleń.

- przewiduje możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

2.1. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca minimalnych wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej www.szkoleniaoze.com.pl to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Mozilla Firefox w wersji 70.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 15 i wyższej, Google Chrome w wersji 78 i wyższej, JavaScript powinna być włączona;

2.2. W celu korzystania ze strony internetowej, Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

2.3. Informacje o Usługach podane na stronie www.szkoleniaoze.com.pl., stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

2.4. Wszelkie prawa do strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej oraz strony internetowej , a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej www.szkoleniaoze.com.pl (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie www.szkoleniaoze.com.pl w celach prezentacji usług, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługobiorcy wyrażoną na piśmie;

2.5. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony www.szkoleniaoze.com.pl.

2.6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usłubobiorcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2.7. W szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
    w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony Internetowej jedynie
    w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  6. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.8. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania ze Strony Internetowej, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony Internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.

2.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

 

3. Założenie konta użytkownika.

3.1. Aby utworzyć Konto w serwisie, Usługobiorca obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji;

3.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w serwisie

3.3. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego przez Usługodawcę.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;

3.5. Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz naciśnięciu przycisku "Rejestruj", Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji i utworzenia Konta przez Usługodawcę Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta. Aby aktywować konto konieczne jest by Usługobiorca nacisnąć link otrzymany drogą elektroniczną w mailu z potwierdzeniem rejestracji, w tym momencie Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych;

3.6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Usługobiorcy przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.7. W celu usunięcia konta z serwisu należy skontaktować się telefonicznie z Usługodawcą bądź za pośrednictwem wiadomości email. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta.

3.8. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta.

 

 4. Newsletter

4.1. Usługobiorcy zainteresowani otrzymywaniem Newslettera z informacjami związanymi z Serwisem oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać, oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji/wyrażenie zgody niezbędnej do wysyłania Newslettera przez Usługodawcę lub poprzez zaznaczenie stosownych opcji/zgody w ramach Konta.

4.2. Usługobiorca ma możliwość rozwiązania umowy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest usługa newsletter, a tym samym odwołania zgody wyrażonej przez Usługobiorcę w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownych opcji znajdujących się na stronie Serwisu/Koncie lub poprzez przesłanie e-maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgody) w przedmiotowym zakresie na adres Usługodawcy.

 

 5. Formularz kontaktowy

5.1. Usługobiorca ma możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5.2. W celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej stosownej opcji znajdującej się pod formularzem kontaktowym wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych i akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

5.3. Podanie danych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia przez Usłubiorcę odpowiedzi na pytanie czy prośbę o kontakt.

 

6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

6.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.szkoleniaoze.com.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców;

6.2. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony www.szkoleniaoze.com.pl

6.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony www.szkoleniaoze.com.pl Usługobiorca może zgłaszać pisemnie na adres ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim , lub drogą mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przy użyciu formularza kontaktowego;

6.4. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony www.szkoleniaoze.com.pl

6.5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Usługobiorcę, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

 

 7. Postanowienia końcowe.

7.1. Integralną częścią Regulaminu Serwisu jest Polityka Prywatności określająca zakres i zasady przetwarzania danych osobowych oraz Polityka cookies obejmująca także informację o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.


Copyright © SZKOLENIA OZE, Wszelkie prawa zastrzeżone